سلسله :         گیاهی زیرسلسله :     گیاهان آوندی (تراکئوبیونتا) فرا شاخه :     گیاهان دانه دار(اسپرماتوفیت) شاخه :          گیاهان گلدار(ماگنولیوفیت) راسته :         دولپه ای ها(ماگنولیوپسید) زیرراسته :    آستریده (Asteridae ) رده :           آسترال (Asterale ) تیره :          آستراسه (Asteraceae ...