اصول جویدن غذا(خوب جویدن) چه کنیم:سیرشویم اماکم بخوریم؟! اهداف خوردن الف)لذت بردن ب)تامین موادلازم برای ادامه زندگی ج)پاسخ احساس گرسنگی،وهرسه مورد،دراین برنامه،کاملا تامین می شود.دیگرعادت غلط دوران قحطی وجنگ وگریز-که لقمه درشت بودوسریع خورده ...