جایگاه قانونی موسسه تحقیقات حجامت ایران موسسه تحقیقات حجامت ایران، درسال 1365 باانگیزه یافتن یک روش درمانی موافق با فرهنگ اسلامی وبدون عوارض جانبی وفراگیرتشکیل شد،تابتواند بخش عمده ای ازمشکلات ...